[rev_slider alias=”kfk”]

STATUT FUNDACJI KASZUBSKIE FORUM KULTURY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundację Kaszubskie Forum Kultury, zwaną dalej Fundacją, ustanowiono aktem fundatorskim przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni, zwane dalej Fundatorem i wpisano do ……

2. Fundacja działa na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Czas istnienia Fundacji jest nieograniczony.

5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

7. Ministrem właściwym ze względu na cel fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

II. CELE FUNDACJI

§ 2

Celami Fundacji są:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności Kaszub i Pomorza.

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kaszubskiego.

3. Działalność na rzecz osób seniorów.

4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

5. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

6. Działalność na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Kaszub i Pomorza.

7. Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Pomorzu.

8. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kaszub i Pomorza za granicą.

§ 3

1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1) wspieranie wszelkich kierunków i przejawów lokalnej działalności kulturalnej w szczególności twórców i organizacji kulturalnych,

2) wspieranie zachowania i rozwoju lokalnej kultury, języka regionalnego oraz gwar,

3) inicjowanie, prowadzenie i organizowanie działań kulturalnych służących powstawaniu lub zachowaniu dóbr kultury i sztuki,

4) prowadzenie kampanii, organizowanie programów i projektów mających na celu upowszechnienie i ochronę dziedzictwa kulturowego,

5) gromadzenie i inwentaryzowanie dóbr kultury,

6) organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji, seminariów, konkursów, dyskusji, odczytów itp.,

7) fundowanie stypendiów,

8) prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,

9) prowadzenie programów badawczych i informacyjnych służących zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat kultury lokalnej,

10) współorganizowanie inicjatyw oświatowych,

11) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

12) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

2. Na cele Fundacji prowadzi się odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie wyznaczonym przez Zarząd Fundacji odrębną uchwałą.

§ 4

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także powierzać lub zlecać innym jednostkom wykonywanie zadań służących realizacji jej celów.

2. Fundacja może tworzyć i przystępować do federacji oraz przystępować do stowarzyszeń.

 

 

III. ORGANY FUNDACJI

§ 5

1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;


ZARZĄD FUNDACJI

§ 6

Zarząd jest organem Fundacji, do którego kompetencji należy wykonywanie wszystkich czynności i zadań wynikających z prawidłowej realizacji celów i metod określonych w § 2 i § 3 niniejszego Statutu.

§ 7

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z:

1) Prezesa,

2) Wiceprezesa,

3) Członków Zarządu,

2. Skład Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator.

3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.

4. Członków Zarządu powołuje się na konkretne stanowiska.

5. Każdy członek Zarządu może być w każdym momencie odwołany przez Fundatora.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:

1) śmierci,

2) złożenia rezygnacji na piśmie,

3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

4) odwołania członka Zarządu przez Fundatora,

7. Odwołanie któregokolwiek z członków powoduje konieczność powołania na to stanowisko innej osoby.

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8

1. Do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z których jeden jest Prezesem bądź Wiceprezesem.

2. Upoważnieni do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli mogą ustanowić pełnomocnika do dokonania czynności prawnej, określając szczegółowo przedmiot i zakres umocowania.

3. W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji powyżej kwoty 5 tys. zł wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji, a w przypadku kwoty powyżej 30 tys. zł wymagana jest zgoda Fundatora.

§ 9

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.
3. Dla ważności uchwał niezbędne jest powiadomienie wszystkich członków Zarządu nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
4. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu jego członkowie powiadamiani są pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Głosowania są jawne.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa przyjęty Regulamin Zarządu.

 

 

IV. FINANSE I DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA MAJĄTEK FUNDACJI


§ 10

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 PLN (trzy tysiące złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w toku działania Fundacji.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 

 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą przez Zarząd „Polityką finansową”, która określa zasady gospodarowania zasobami majątkowymi fundacji.
2. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Fundator w drodze uchwały. 3. Wielkość zatrudnienia, zasady i wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia ustala Zarząd.
4. Kontrolę finansów oraz działalności fundacji z ramienia Fundatora prowadzi Komisja Rewizyjna Oddziału ZKP Gdynia.

 

 

PLAN FINANSOWY

§ 12

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki fundacji, a w szczególności strukturę wydatków.
3. Plan finansowy określa się kwotowo.
4. Projekt Planu finansowego, po zasięgnięciu opinii członków Zarządu, przygotowuje Prezes.
5. Projekt planu finansowego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w drodze uchwały.

 

 

DOCHODY FUNDACJI

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) sponsoringu i darowizn,
2) odpłatnej działalności,
3) dotacji celowych i instytucjonalnych,
4) imprez charytatywnych i aukcji,
5) zapisów testamentowych,
6) wpływów z tytułu sprzedaży majątku Fundacji,
7) odsetek od posiadanych lokat na rachunkach bankowych,
8) dywidend,
9) dochodowego użytkowania majątku Fundacji, w tym z praw posiadanych,
10) zbiórek publicznych.

2. Środki finansowe Fundacji mogą być inwestowane na lokatach i obligacjach skarbu państwa.
3. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celów ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
4. Fundacja nie ma prawa podejmować działań polegających na udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu majątkiem Fundacji. Fundacja nie ma prawa przekazywania jej majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

 

V. ZMIANA STATUTU

§ 14

1. Zmian w statucie dokonuje Fundator.
2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów fundacji.

 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

1. Minister, o którym mowa w § 1 pkt 8 może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
4. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd.
5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, przeznacza się na cele zgodne z celem fundacji.