O dziejach Kaszubów i ich ziemi

W siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni 25 kwietnia odbyła się promocja książki dr. Jana Mordawskiego Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów. Autor prezentował kilkadziesiąt map ze swego Atlasu i opowiadał najpierw o dziejach ziem, jakie zamieszkują obecnie Kaszubi, oraz o ich naturalnych bogactwach.

Autor w czasie prezentowania zawartości Atlasu. Fot. Ewa Nowicka

Następnie, wykorzystując stworzone przez siebie mapy, mówił o historii, poczynając od obecności Gotów, zasiedlenia tych terenów przez Słowian, aż do czasów najnowszych. Omawiał liczbę Kaszubów w poszczególnych gminach, procent mieszkańców, którzy mówią po kaszubsku, uczą się tego języka w szkole itp. Opowiedział też o swojej pracy związanej z wydaniem Atlasu, zbieraniem materiałów i przygotowywaniem map.

Na zakończenie była okazja do zadawania pytań dr. Janowi Mordawskiemu i do uzyskania jego wpisu w promowanej książce.

Więcej zdjęć znajdą Państwo galerii.

W drugiej części spotkania Anna Detlaf, malarka z Celbowa, prezentowała swoje obrazy i mówiła o artystycznych inspiracjach. Jej wystawę można oglądać w Kaszubskim Forum Kultury do końca maja.

Fotorelacja z wernisażu znajduje się tutaj.

Malarka Anna Detlaf w trakcie opowiadania o swoich inspiracjach. Fot. Ewa Nowicka

 

Ò dzejach Kaszëbów i jich zemi

W sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie 25 łżëkwiata tr. òdbëła sã promòcjô ksążczi dr. Jana Mòrdawsczégò Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów. Aùtór przentował cziledzesąt kartów ze swòjégò Atlasu i òpòwiôdôł nôprzód ò dzejach zemiów, na jaczich mieszkają dzysdnia Kaszëbi, a téż ò tëch zemiów nôtërnëch bògactwach.

Dr Jan Mordawski w trakcie składania pamiątkowych wpisów.Fot. Ewa Nowicka

Pózni na spòdlim mapów kôrbił ò historii, zaczinającë òd bëtnoscë Gòtów, zasedleniô tëch terenów przez Słowianów, jaż do nônowszich czasów. Pòkazywôł wielënã Kaszëbów w rozmajitëch gminach, lëczbã lëdzy, chtërny gôdają pò kaszëbskù, ùczą sã tegò jãzëka w szkòle itd. Òpòwiedzôł téż ò swòji robòce wkół Atlasu, zbieranim materiałów i rëchtowanim kartów.

Na kùńc òdpòwiôdôł na pitania ùczãstników zéńdzeniô i pòdpisywôł ksążczi.

W drëdżim dzélu pòtkaniô Anna Detlaf, malôrka z Celbòwa prezentowała swòje òbrazë i gôdała ò artisticznëch pòdskacënkach. Ji wëstôwk bãdze do òbezdrzeniô w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë do kùńca maja.