W siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni 16 maja odbyła się debata na temat kaszubskiej edukacji. Poprowadziła ją Tatiana Slowi, dziennikarka i redaktorka naczelna Magazynu Kaszubskiego w Radiu Gdańsk. Jej gośćmi byli: Wanda Lew-Kiedrowska, Lucyna Radzimińska i Dariusz Majkowski.

Prowadząca Tatiana Slowi w trakcie omawiania programu debaty. Fot. Ewa Nowicka

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu filmu Tatiany Slowi zatytułowanego „Język kaszubski w szkołach”.

Później Wanda Lew-Kiedrowska, jedna z pierwszych nauczycielek języka kaszubskiego, mówiła głównie o początkach nauczania kaszubszczyzny w szkołach i o reformie pisma z 1996 r., która według niej byłą prawdziwym przełomem w historii nauki naszego języka.

Lucyna Radzimińska, specjalistka ds edukacji Biura Głównego Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prezentowała m.in dane dotyczące liczby młodych ludzi uczących się języka kaszubskiego w szkołach w ostatnich 25 latach, mówiła także o propozycjach dla nauczycieli ze strony ZKP, jak np. podręczniki czy konferencje.

Lucyna Radzimińska mówiła między innymi o propozycjach ZKP dla nauczycieli. Fot. Ewa Nowicka

Trzecim gościem był Dariusz Majkowski, który razem z żoną Aleksandrą jest autorem fiszek do nauki języka kaszubskiego i książeczek dla dzieci, jakie mają pomagać w nauce kaszubskiego nie tylko w szkołach, ale i w rodzinach. Opowiadał on o doświadczeniach złączonych z uczeniem kaszubskiego swoich dzieci i prezentował nowe pomoce, jakie już niedługo będą w kaszubskich księgarniach (głównie internetowych).

Organizatorami debaty byli: Kaszubskie Forum Kultury i gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 

Wspólne zdjęcie uczestników debaty. Fot. Żaneta Janicka

 

Debata ò ùczbie kaszëbsczégò

W sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdinie 16 maja òdbëła sã debata na témã kaszëbsczi edukacje. Prowadzëła jã Tatiana Slowi, gazétniczka i przédnô redaktórka Kaszëbsczégò Magazynu w Radio Gduńsk. Ji gòscama bëlë: Wanda Lew-Czedrowskô, Lucyna Radzymińskô i Dark Majkòwsczi.

Zéńdzenié zaczãło sã òd pòkôzkù filmù Tatianë Slowi Język kaszubski w szkołach.

Pózni Wanda Lew-Czedrowskô, jedna z pierszich szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, kôrbiła przédno ò pòczątkach ùczbë kaszëbiznë w szkòłach i ò refòrmie pisënkù z 1996 r., jakô wedle ni bëła prôwdzëwim przełómanim w historie ùczeniégò najégò jãzëka.

Lucyna Radzymińskô, specjalistka ds edukacje Bióra Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô prezentowała m.jin pòdôwczi tikającé sã lëczbë młodëch lëdzy ùczącëch sã kaszëbsczégò w szkòłach w slédnëch 25 latach, gôdała téż ò bédënkach dlô szkólnëch ze stronë KPZ, jak np. ùczbòwniczi czë kònferencje.

Trzecym gòscã béł Dark Majkòwsczi, chtëren wespół z białką Aleksandrą je aùtorã fiszków do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka i ksążeczków dlô dzecy, jaczé mają pòmagac ùczëc kaszëbiznë nié blós w szkòle, ale i w familiach. Òpòwiôdôł òn ò doswiôdczeniach sparłãczonëch z ùczenim kaszëbiznë swòjich dzecy i prezentowôł nowé pòmòce, jaczé ju wnetka bãdą w kaszëbsczich ksążnicach (przédno internetowëch).

Dariusz Majkowski w trakcie opowiadania o propozycjach do nauki języka kaszubskiego. Fot. Ewa Nowicka

Òrganizatorama debatë bëlë: Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë i gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

 

Fotorelację z wydarzenia odnajdą Państwo tutaj.