Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZKP Gdynia

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 24 września (sobota) o godz. 10.45 (drugi termin o godz. 11.00) w Szkole Podstawowej nr 43 Gdyni przy ul. Porębskiego 21 (Gdynia – Pogórze).

Porządek obrad:

1.Rozpoczęcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Wybór protokolanta.
4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie i zatwierdzenie planu zebrania.
7.Wręczenie legitymacji członkowskich.
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Dyskusja nad sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi z działalności Oddziału oraz KFK (pełna wersja sprawozdań będzie dostępna od 19 września w wersji papierowej w KFK oraz na stronie internetowej: www.kaszubskieforumkultury.pl.
10.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
11.Wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na walny zjazd ZKP.
12.Dyskusja programowa.
13.Podjęcie uchwały walnego zebrania.
14.Ogłoszenie wyników wyborów.
15.Przemówienie wybranego prezesa.
16.Zakończenie zebrania.

˟Ze względu na dużą objętość sprawozdań proponujemy wcześniejsze zapoznanie się z nimi za pośrednictwem wyszczególnionej strony www.kaszubskieforumkultury.pl lub
w wersji papierowej w siedzibie KFK w godzinach pracy placówki w tygodniu poprzedzającym zebranie.
Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.

Sprawozdanie merytoryczne ZKP

Sprawozdanie merytoryczne KFK

Sprawozdanie finansowe ZKP

Sprawozdanie finansowe KFK